MinnaLogi sisse / Logi sisse MinnaRegistreeri
MinnaLogi sisse / Logi sisse MinnaRegistreeri
 • EnglishEestiLatviešu valoda
 • Logi sisse

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

 1. Üldtingimused.

1.1. Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, kuidas RUDDRA SIA, reg nr. kliendid ja veebilehte külastavad isikud (edaspidi "Andmesubjekt" või "Teie").

1.2. Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk Andmesubjektiga. Töötlemine on igasugune isikuandmetega seotud tegevus, nagu omandamine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine või hävitamine.

1.3. Vastutav andmetöötleja järgib seaduses sätestatud andmetöötluspõhimõtteid ning on võimeline kinnitama, et isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

 1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine.

2.1. Isiku tuvastamist võimaldavat teavet kogub, töötleb ja säilitab Vastutav töötleja peamiselt veebisaidi ja e-posti teel.

2.2. Veebipoodi külastades ja seal pakutavaid teenuseid kasutades nõustute, et kogu pakutavat teavet kasutatakse ja hallatakse vastavalt privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidele.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et esitatud isikuandmed oleksid õiged, täpsed ja täielikud. Tahtlikku valeandmete esitamist loetakse meie privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teavitama vastutavat töötlejat esitatud isikuandmete muutumisest.

2.4. Vastutav töötleja ei vastuta Andmesubjektile või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest, kui need on tekkinud ebaõigesti esitatud isikuandmete tõttu.

 1. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi isikuandmeid:

3.1.1. Nimi ja perekonnanimi
3.1.2. Sünnikuupäev
3.1.3. Kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoninumber)
3.1.4. Tehingu andmed (ostetud kaup, tarneaadress, hind, makseteave jne).
3.1.5. Mis tahes muu teave, mis on meile antud saidil pakutavate teenuste ja kaupade ostmise ajal või meiega ühendust võttes.

3.2. Lisaks eeltoodule on Andmetöötlejal õigus kontrollida esitatud andmete õigsust avalikult kättesaadavate registrite abil.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f:

 1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 2. b) töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille osaliseks on andmesubjekt, või andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmete võtmiseks;
 3. c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 4. f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitseks, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või põhiõigused ja vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, kaaluvad üles need huvid, eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps.

3.4. Vastutav töötleja säilitab ja töötleb Andmesubjekti isikuandmeid seni, kuni on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

3.4.1. Isikuandmed on vajalikud eesmärkidel, milleks need saadi;
3.4.2. Kui välistes normatiivaktides sätestatud korras võivad Andmetöötleja ja/või Andmesubjekt teostada oma õigustatud huve, näiteks esitada vastuväiteid või esitada hagi kohtusse;
3.4.3. Seni kuni andmete säilitamiseks on seadusest tulenev kohustus, näiteks raamatupidamise seaduse alusel;
3.4.4. Seni, kuni kehtib Andmesubjekti nõusolek isikuandmete vastavaks töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemiseks on muu õiguslik alus.

Käesolevas lõikes nimetatud asjaolude lõppemisel aeguvad ka andmesubjekti isikuandmed ning kõik asjakohased isikuandmed kustutatakse jäädavalt arvutisüsteemidest ning vastavaid isikuandmeid sisaldavad elektroonilised ja/või paberdokumendid või need dokumendid muudetakse anonüümseks. .

3.5. Teie ees võetud kohustuste täitmiseks on Andmetöötlejal õigus edastada Teie isikuandmeid koostööpartneritele, andmetöötlejatele, kes teostavad meie nimel vajalikku andmetöötlust, nagu raamatupidajad, kullerteenused jne. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Makse töötlemist pakub makseplatvorm makecommerce.lv, seetõttu edastab meie ettevõte maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed platvormi omanikule Maksekeskus AS-ile.
Soovi korral võime edastada teie isikuandmeid valitsus- ja õiguskaitseorganitele, et kaitsta teie õiguslikke huve, kui see on vajalik õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

3.6. Isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Andmetöötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 1. Andmesubjekti õigused

4.1. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja Läti Vabariigi õigusaktidele on teil õigus:
4.1.1. Juurdepääs oma isikuandmetele, saada teavet nende töötlemise kohta, samuti nõuda oma isikuandmete koopiat elektroonilises vormingus ja õigust edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (andmete teisaldatavus);
4.1.2. nõuda ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist;
4.1.3. Kustutage oma isikuandmed ("unustama"), välja arvatud juhul, kui seadus nõuab andmete säilitamist;
4.1.4. Võta tagasi oma eelnev nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
4.1.5. Piirata oma andmete töötlemist – õigus nõuda, et me ajutiselt lõpetaksime kõigi teie isikuandmete töötlemise;
4.1.6. Võtke ühendust Andmeriigi Inspektsiooniga

 1. Lõplikud tingimused

5.1. Käesolev privaatsuspoliitika on välja töötatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2016. aprilli 679. aasta määrusega (EL) 2016/27 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning kehtetuks tunnistamise kohta. Direktiiv 95/46 / EÜ ( Andmekaitse üldmäärus ), samuti Läti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivad seadused.

5.2. Vastutaval töötlejal on õigus teha privaatsuspoliitikas igal ajal ja ette teatamata muudatusi või täiendusi. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil www.rudra.lv 

Lisa soovinimekirja:
Soovinimekiri
Lisatud ostukorvi:
Ostukorv